Tagastusõigus 

E-poes sõlmitud lepingutele kehtib 14-päevane sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemisõigus. Tähtaeg algab päevast, mil kaup on Teenuse kasutajale kättetoimetatud. Kui Teenuse kasutaja on otsustanud lepingust taganeda, tekib tal kohustus kaup Teenuse pakkujale tagastada.

Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Teenuse kasutajal teavitada Teenuse osutajat ühemõttelise taganemisavaldusega („Kauba taganemise avalduse vorm) posti teel aadressil Villkäpa 1-3, 11913 Tallinn või e-posti info@fromentinlight.ee teel.  

Taganemisõiguse kasutamise kohta tuleb edastada kirjeldatud avaldus või teade enne taganemistähtaja lõppu.

Lepingust taganemise tagajärjed:

Kui Teenuse kasutaja taganeb lepingust, tagastatakse Teenuse osutaja poolt Teenuse kasutajale kõik saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Teenuse kasutaja poolt valitud kättetoimetamisviisist, mis erineb Teenuse osutaja poolt pakutud kõige odavamast tavalisest kättetoimetamisviisist).

Teenuse kasutajale tagastatakse kõik saadud maksed viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates päevast, mil Teenuse osutaja sai teada Teenuse kasutaja otsusest lepingust taganeda, ning Teenuse kasutaja on tagastanud kauba Teenuse osutajale.

Teenuse kasutaja kohustub taganemisteate esitamisel tagastama Teenuse osutajale viimaselt saadud kauba viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

Teenuse osutaja teeb tagasimakse(d) ülekandega Teenuse kasutajale samale arvelduskontole, millelt Teenuse kasutaja teostas makse Teenuse osutajale.

Taganemisteate kättesaamise kohta edastab Teenuse osutaja Teenuse kasutajale kinnituse e-kirja teel.

Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

Teenuse kasutaja (tarbija) võib kaubaga tutvumiseks kasutada seda viisil, mis on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks peab Teenuse kasutaja (tarbija) käsitsema ja kasutama kaupa üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Tagastatud toode peab olema originaalpakendis, originaalmarkeeringus ning samasuguses komplekssuses nagu tellijale väljastamise hetkel. Kaup, mis saabub Teenuse kasutajani pakendis osadeks võetuna peab tagastamisel olema samuti osadeks võetud ning pakendatud samamoodi nagu kauba väljastamisel Teenuse kasutajani. Kui kauba pakendit on võimalik avada pakendit rikkumata, kohustub Teenuse kasutaja pakendi selliselt ka avama. Kauba küljes olevad kauba seisukorra kaitsmiseks paigaldatud esemed (nt kaitsekiled), mis ei takista kauba proovimist ja sellega tutvumist, peavad kauba tagastamisel olema eemaldamata.

Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks peab Teenuse kasutaja (tarbija) tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata. Kui pakendit ei saa lõhkumata/rikkumata avada, ei vastuta Teenuse kasutaja (tarbija) rikutud pakendi eest. Juhul, kui kauba originaalpakend on kahjustunud või kui kauba prooviperioodil toimunud kauba kasutamine ületab kaubaga tutvumiseks vajaliku mõistliku ulatuse või kui tagastatav kaup ei ole uue samalaadse kaubaga analoogilises seisukorras, siis on Teenuse osutajal õigus arvestada Teenuse kasutajale tagastamisele kuuluvast summast ühepoolselt maha kauba väärtuse vähenemisele vastav hüvitis. Hüvitise suurus määratakse kindlaks igakordselt lähtudes tagastatud kauba väärtuse võimaliku vähenemise ulatusest ning hüvitise suurusest teavitatakse Teenuse kasutaja esimesel võimalusel pärast hüvitise suuruse väljaselgitamist.

Teenuse kasutaja (sh tarbija) kannab kauba tagastamisega seonduvad kulud, väljaarvatud juhul, kui tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga toode).

Kui Teenuse kasutaja (tarbija) taganeb lepingust, tagastatakse talle tema poolt tasutu koos kauba kättetoimetamise postikuludega viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisteate jõudmisest Teenuse osutajani. Kui Teenuse kasutaja (tarbija) on sõnaselgelt valinud Teenuse osutaja pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viivist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Teenuse osutaja Teenuse kasutajale (tarbijale) tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Juhul kui peale kauba tagastamist ilmneb, et kaup ei vasta E-poe Lepingu tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.